Certificering

Alle certificeringen van Cordeta

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle certificeringen die Cordeta heeft behaald of aan voldoet.

NBBU

Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

Wat de NBBU voor u betekent

Een bemiddelings- of uitzendorganisatie neemt u veel werk uit handen. De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is dé brancheorganisatie voor bijna 1.000 arbeidsbemiddelaars, met name in het MKB. Een NBBU-onderneming voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

Nieuw NBBU-CAO voor uitzendkrachten.

Vanaf 1 juni 2014 treedt de nieuwe NBBU-cao voor Uitzendkrachten in werking. De cao vormt een goede balans tussen flex en zekerheid en heeft een looptijd van vijf jaar.
De cao is met de LBV afgesloten, die zich heeft opgesteld als een kritische maar constructieve partner. Na bijna twee jaar intensief onderhandelen lukte het niet om met FNV, CNV en De Unie tot overeenstemming te komen.
Onlangs zijn de niet-betrokken bonden een handtekeningenactie begonnen. Wij kunnen ons voorstellen dat dit protest vragen oproept bij u als opdrachtgever. Voorop staat dat de nieuwe NBBU-cao handelt naar de afspraken uit het Sociaal Akkoord en de nieuwe Wet werk & zekerheid (WWZ). Op de speciale pagina over de nieuwe cao beantwoordt de NBBU de belangrijkste vragen voor u als opdrachtgever.

Betrouwbaar en vakkundig

De NBBU is uw garantie dat u met een vakkundige en betrouwbare intermediair van doen hebt. Hier leest u wat de NBBU voor u betekent en waarom u het beste met een NBBU-bureau in zee kunt gaan.

Folders zakendoen met een uitzendbureau

Ons land kent wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig werken waar uitzendbureaus zich aan moeten houden. Het merendeel van de uitzendbureaus houdt zich hieraan. Als ondernemer is het uw verantwoordelijkheid om zaken te doen met een bureau dat zich aan de regels houdt. Zoals met een juiste registratie in het Handelsregister en het afdragen van sociale premies. Indien dit niet het geval is, kan ook u dat geld kosten.

  • Lees onze brochure ‘Wij zijn lid van de NBBU – Wat betekent dat voor u als opdrachtgever?’ In deze brochure leest u waarom u het beste met een NBBU-bureau zaken kunt doen.
  • Lees de folder ‘Zakendoen met een uitzendbureau’ die het ministerie van Sociale Zaken in samenwerking met de uitzendbranche tot stand heeft gebracht. In deze folder leest u wat u, als inlener van uitzendkrachten, kunt doen om misstanden te herkennen en problemen te voorkomen. De Inspectie SZW controleert of werkgevers zich aan de regels houden en treedt waar nodig streng op.
    Vrijwaring inlenersaansprakelijkheid

Vrijwaring inlenersaansprakelijkheid

Per 1 juli 2012 gelden nadere afspraken met de Belastingdienst die leiden tot vrijwaring van inleenaansprakelijkheid. Als uw onderneming aan een aantal voorwaarden voldoet, dan kunt u als inlener niet meer door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor de niet-betaalde Loonheffingen en/of BTW door een uitzendonderneming. Voor ons als brancheorganisatie en voor u als inlener is dit zeer goed nieuws. We hebben een toelichting geschreven voor inleners over het begripinlenersaansprakelijkheid. Daarin staan ook de gemaakte afspraken.

Veiligheid & gezondheid Checklist Uitzenorganisaties

Veiligheid & gezondheid Checklist Uitzendorganisaties

Cordeta levert personeel aan VCA gecertificeerde bedrijven. Zij voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken/werkplaatsen en installaties. Cordeta vindt het daarom belangrijk om extra aandacht te besteden aan veiligheid en gezondheid. Met ons VCU certificaat tonen wij aan dat ons VG-beheersysteem op orde is

logo-sna

Stichting Normering en Arbeid

Malafide activiteiten brengen schade toe aan bonafide ondernemingen én aan de samenleving. Omzetderving en niet afgedragen belasting en sociale verzekeringspremies zijn directe gevolgen van oneerlijke concurrentie. Daarom is er sinds 2007 één hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk: Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.

Gecertificeerde uitleners en (onder)aannemers bewijzen met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betalen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden zij hun opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

Kortom, de bij de Stichting Normering Arbeid geregistreerde ondernemingen zijn betrouwbare partners voor ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden.

Cordeta Personeelsdiensten B.V. voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400 en is opgenomen in het Register Normering Arbeid.

VRO (Stichting Normering Arbeid)

VRO bevordert eerlijke concurrentie onder uitzendorganisaties en (onder)aannemers en gaat fraude en illegaliteit in Nederland tegen. Dit doen zij onder meer door met de dienstverlening onder de aandacht te vestigen op bonafide uitzendorganisaties en (onder)aannemers.

VRO is een organisatie met ruim 25 jaar ervaring in certificeringtrajecten. Certificering is daarbij de kernactiviteit. Meer en meer ontwikkelen zij aanvullende activiteiten om zoveel mogelijk partijen te laten profiteren van het inmiddels zeer hoge kennisniveau. Kennis op het gebied van certificeringtrajecten, maar ook van daarmee samenhangende vraagstukken.

VRO Certification verzorgt de audits voor uitzendorganisaties en (onder)aannemers ter verkrijging van het NEN 4400-1 keurmerk. Met dit keurmerk kunnen gecertificeerde organisaties zich als bonafide uitzendorganisatie of (onder)aannemer presenteren aan hun opdrachtgevers. Werkgevers die uitzendorganisaties of (onder)aannemers selecteren op dit keurmerk beperken het risico om aansprakelijk te worden gesteld voor het foutief handelen door malafide uitzendorganisaties en (onder)aannemers.

Cordeta Personeelsdiensten B.V. is in het bezit van het inspectiecertificaat en voldoet daarmee aan de normen vastgelegd in NEN 4400-1.

SNF (Stichting Normering Flexwonen) 

Stichting Normering Flexwonen (SNF) certificeert organisaties die huisvesting aanbieden voor arbeidsmigranten. Bedrijven met het keurmerk worden jaarlijks gecontroleerd. Huisvestinglocaties van organisaties die zich aanmelden voor SNF worden gecontroleerd op onder andere ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne en beschikbare voorzieningen. Elk jaar toetst SNF opnieuw of een locatie nog voldoet aan de gestelde eisen. Is dat niet het geval en herstelt de aanbieder de ontbrekende punten niet snel, dan wordt de aanbieder van de huisvesting uitgeschreven uit het register. Bij Cordeta personeelsdiensten heeft u daarom zekerheid dat de huisvesting van de uitzendkrachten die bij u aan het werk gaan goed geregeld is. Bij klachten in of rondom onze huisvesting kunt u mailen naar info@cordeta.nl of bellen naar 024-3881255.

G-Rekening

Een G-rekening kan u beschermen tegen aansprakelijkstelling. Bij het inhuren c.q. inlenen van personeel kunt u als inlener gevaar lopen aansprakelijk gesteld te worden voor betaling loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen (inlenersaansprakelijkheid). Indien de uitlener, degene van wie u tijdelijk personeel betrekt, een G-rekening heeft, dan kunt u zich daarmee beschermen tegen aansprakelijkstelling. De G-rekening is een Geblokkeerde rekening van de uitlener van personeel. Door betaling van een deel van de facturen door de inlener van personeel op de G-rekening van de uitlener, is de inlener beschermt tegen aansprakelijkstelling voor loonbelasting en verschuldigde premies indien de uitlener deze niet afdraagt aan de Belastingdienst en UWV. De mogelijkheden voor de G-rekening komen voort uit de Wet Ketenaansprakelijkheid.

De Wet Ketenaansprakelijkheid is ontstaan om fraude met betaling van loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen te voorkomen. Het zegt niets over de verantwoordelijkheid van de geleverde diensten. Dergelijke zaken worden vastgelegd in algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden.

Cordeta Personeelsdiensten B.V. is in het bezit van een G-rekening, geregistreerd bij de belastingdienst onder nummer 8152.92.922. L.01

Verzuimspecialist

Ziek zijn is geen pretje. Belangrijk is dat u zich zo snel mogelijk weer beter voelt. Cordeta Personeelsdiensten heeft er voor gekozen ‘Eigenrisicodrager voor de Ziektewet’ te worden. Dit betekent dat de uitvoering van de ziektewet niet door het UWV wordt gedaan, maar door Cordeta zelf.

Cordeta heeft besloten per 1 juli 2015 eigenrisicodrager te worden. Voor de uitvoering van de Ziektewet heeft Cordeta in Flexcom4 een professionele samenwerkingspartner gevonden.

Vrijblijvend advies

Neem contact op met Cordeta Personeelsdiensten voor werving en selectie van vakkundige en gemotiveerde krachten in diverse sectoren door heel Nederland

× Hoe kan ik je helpen?
BEL ONS NU